LOGIN:     WACHTWOORD:      
 

Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen

Zetel:
Potaarde 150
1850 Grimbergen
Competenties
1. COMPETENTIES VAN DE AUDIOLOOG
A. ALGEMENE COMPETENTIES
 1. Beroepsbeoefening
 2. Management
 3. Toegepast onderzoek
 4. Multimedia en informatica
 5. Creativiteit en innovatie
 6. Analyse en synthese
 7. Organisatie
 8. Informatie
 9. Oplossingsgerichtheid
 10. Beslissingsvermogen
 11. Initiatief en doorzettingsvermogen
 12. Adaptatievermogen
 13. Reflecterend en zelfsturend vermogen
 14. Leervaardigheid
 15. Communicatie moedertaal
 16. Communicatie tweede taal
 17. Multidisciplinaire en internationale samenwerking
 18. Klantgerichtheid
 19. Diversiteit
 20. Ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid
B. BEROEPSGERICHTE COMPETENTIES
 1. Evidence-based handelen
 2. Interdisciplinair werken
 3. Gezondheidsgegevens registreren en rapporteren
 4. Communiceren
 5. Verwijzen en overleggen
 6. Ethische en deontologische probleemsituaties
 7. Presenteren
 8. Praktijk
 9. Methodisch werken
 10. Kwaliteitsvol handelen en meewerken aan kwaliteitszorg
C. BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES
TREFWOORD KLINISCHE AUDIOLOGIE
Competentie 1 Nauwkeurig uitvoeren van alle onderzoeken van het gehoor, interpreteren van de resultaten en de daaruit vloeiende besluiten trekken en rapporteren aan de arts en bij patiŽnten van verschillende leeftijden, met verschillende mogelijke audiologische en bijkomende ziektebeelden.
TREFWOORD EVENWICHT
Competentie 2 Onderzoek van de evenwichtsfunctie, interpreteren van de resultaten en de daaruit vloeiende diagnose stellen en rapporteren aan de arts bij patiënten van verschillende leeftijden. Samenstellen en uitvoeren een aangepast revalidatieprogramma gebaseerd op de resultaten van het onderzoek.
TREFWOORD HOORTOESTELAANPASSING
Competentie 3 Aanpassen van hoorapparaten en andere hulpmiddelen en uitvoeren van de nodige administratie bij alle doelgroepen binnen een integraal hulpverleningsproces.
TREFWOORD BEGELEIDING
Competentie 4 Begeleiden van cliënten van verschillende leeftijden en hun omgeving in het inclusieproces in verschillende samenlevingsverbanden.
TREFWOORD REVALIDATIE
Competentie 5 Geven van specifieke en algemene hoor- en luistertraining aan patiënten van alle leeftijdscategorieën, aangepast aan de specifieke problematiek. Verzorgen van de perceptuele en communicatieve training bij personen met een verworven auditieve handicap en meewerken aan de sociale competentietraining, binnen een revalidatieteam.
TREFWOORD GELUIDSBEHEER
Competentie 6 Aanbieden van primaire preventieve audiologische zorgverlening die bestaat uit meten, visualiseren en interpreteren van de geluidsomgeving gebruik makend van objectieve fysische gegevens, vergelijken van deze metingen vergelijken met de vooropgestelde criteria teneinde de aanvaardbaarheid van de geluidsomgeving te kunnen beoordelen. Opstellen van een preventieplan ter voorkoming van gehoorproblematiek in verschillende geluidsomgevingen en opvolgen van het gehoor bij personen uit een risicogroep voor gehoorverlies.
TREFWOORD VOORLICHTING
Competentie 7 Vanuit een audiologische ingesteldheid op een gepaste wijze sensibiliseren, informatie verstrekken en vorming geven.
TREFWOORD SCREENING
Competentie 8 Opstellen, uitwerken en uitvoeren van een gehoorscreeningprogramma in een aangepaste setting, waarna de resultaten geïnterpreteerd worden en de cliënt en omgeving het gepaste audiologische advies krijgt. Door deze programma’s worden cliënt en omgeving gesensibiliseerd.
TREFWOORD COMMUNICATIE AUDIOLOOG –SLECHTHORENDE PERSOON
Competentie 9 Communiceren met dove en slechthorende personen naargelang de graad van de handicap.
TREFWOORD HOORINPLANTS
Competentie 10 Selecteren, programmeren en onderhouden van een inplant ter verbetering van de auditieve functies bij kinderen, volwassenen en bejaarden binnen een integraal hulpverleningsproces.
TREFWOORD AUDITIEVE VERWERKING – ONDERZOEK EN BEHANDELING
Competentie 11 Screenen en onderzoeken van een patiënt met auditieve verwerkingsproblemen en indien nodig voor deze persoon een aangepaste behandeling voorzien.
TREFWOORD TINNITUS
Competentie 12 Begeleiden van personen met tinnitus en/of hyperacousis en geven van tinnitus-retrainingtherapie.
TREFWOORD (ZELFSTANDIGE) PRAKTIJK
Competentie 13 Opstarten en beheren van een eigen (zelfstandige) praktijk, met de bijhorende administratie.
TREFWOORD PROJECTMATIG WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Competentie 14 Meewerken aan projectmatig wetenschappelijk onderzoek binnen de audiologie en binnen de gezondheidszorg.
TREFWOORD KLINISCHE AUDIOLOGIE
2. BEROEPSROLLEN VAN DE AUDIOLOOG
ZORGVERLENER:
Als audioloog ben je een ďzorgverlenerĒ wanneer je hoorapparaten en andere hulpmiddelen aanpast bij de client en zijn omgeving. Je werkt ook mee in een implantteam en je verzorgt de fitting van de spraakprocessor.

DIAGNOSTICUS:
In het kader van de N.K.O.-praktijken vervul je de rol van ďdiagnosticusĒ op het gebied van gehooronderzoek en onderzoek van de evenwichtsfunctie. Daarbij worden de nodige onderzoeken geselecteerd, uitgevoerd en geÔnterpreteerd. Het rapporteren aan de N.K.O.-arts of neuroloog en cliŽnt behoort eveneens tot deze rol.

THERAPEUT:
Als ďtherapeutĒ verzorg je in de revalidatie alle nodige therapeutische interventies binnen een interdisciplinair team, je neemt deel aan de teambesprekingen en werkt interdisciplinaire revalidatieprogrammaís mee uit. Continue therapeutische diagnostiek en het bijsturen van de revalidatieprogrammaís, gericht naar de cliŽnt en zijn omgeving behoren eveneens tot de taken van de audioloog.

ADVISEUR/VOORLICHTER:
Als adviseur/voorlichter kan je belangrijke inzichten ivm het gehoor en de zorg voor het gehoor presenteren aan de cliŽnt en omgeving en aan belangengroepen of andere doelgroepen, die relevant zijn in de inclusie van personen met gehoorstoornissen. Het geven van adviezen naar primaire en secundaire preventie vormen eveneens een belangrijk aandeel in deze beroepsrol. Het sensibiliseren voor het belang van vroegtijdigheid is van wezenlijk belang zowel bij aangeboren als bij verworven gehoorstoornissen om de nadelige gevolgen van het gehoorverlies te voorkomen en/of te minimaliseren. In het kader van het voorkomen van door lawaai geÔnduceerd gehoorverlies behoren zowel het adequaat opmeten van de geluidsniveaus als het in kaart brengen en interpreteren van de schadelijkheid van het lawaai als het implementeren van adviezen ter reductie van het lawaai en het aanreiken van de optimale gehoorbeschermingsmiddelen tot de rol van de audioloog als adviseur.

BEGELEIDER/COACH:
De audioloog is ook begeleider en coach. CliŽnt en cliŽntsysteem worden optimaal begeleid om maximaal rendement te halen uit de aangepaste individuele en collectieve hulpmiddelen voor de correctie van het gehoor. De audioloog is ook een coach voor de omgeving van de cliŽnt met auditieve stoornissen. Inclusie hangt immers zowel af van het individu met auditieve stoornissen als van de goedhorende omgeving zelf. De audioloog kan ook werken in de rol van pedagogische begeleider en studiebegeleider bij personen met auditieve handicap bij schoolintegratie en integratie in het hoger onderwijs. Hetzelfde geldt voor de opvoedingsbijstand in de thuisbegeleiding.

MANAGER:
Heel wat audiologen vervullen in het werkveld de rol van manager/leidinggevende. Het managen van een audiologische dienst, een eigen hoorcentrum of een audiologische team behoren tot deze taken.

ONDERZOEKER:
De audioloog doet ook aan research en projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Audiologen werken aan de verbetering van design van hulpmiddelen, verbetering van aanpassingsprocedures en hulpmiddelen. Als lerende professional zal hij zich verdiepen in een werkdomein of in een aantal werkdomeinen en moet zeker levenslang leren en nieuwe ontwikkelingen implementeren

INNOVATOR:
Tenslotte ben je ook een ďinnovatorĒ. Evoluties volgen elkaar snel op. De audioloog zorgt ervoor deze ontwikkelingen op de voet te volgen en ze op gepaste wijze in de eigen beroepsbeoefening te implementeren. Op deze manier verkrijgen de cliŽnt en omgeving steeds de meest kwaliteitsvolle zorg op alle audiologische domeinen.

Website design and CMS by I4U.media
actueel links boeken archief Juridisch kader Kalender